Alminnelige betingelser for N3zones Group

Sist oppdatert 12. mai 2020.

1. Gyldighet

Disse vilkårene gjelder mellom partene for den aktuelle leveranse og for fremtidig leveranse, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt. Mottaker av vare (også kalt materiellet) eller tjeneste kalles heretter for kunden eller kjøper. N3zones AS kalles heretter NAS eller selger. Vilkårene gjelder både salg direkte fra NAS og via forhandler.

2. Tilbudet

Tilbudet er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato med mindre annet er oppgitt. Hvis ikke annet er oppgitt er alle priser uten merverdiavgift, som kommer i tillegg.
NAS har ikke ansvar for følge av mellomsalg av vare eller tjeneste fra tilbud er gitt til ordrebekreftelsen har kommet til NAS.
Hvis ikke annet er spesifisert i tilbudet, gjelder prisene fritt levert i Oslo. Levering utover dette området kan besørges av NAS for kundens regning og risiko. I disse tilfellene vil kostnader til ekstra emballasje, arbeid og frakt komme i tillegg.

3. Betaling

Med mindre annet fremgår av tilbud, ordrebekreftelse eller faktura er betalingsfristen 14 dager fra leveringstidspunkt. Etter forfall beregnes 1,5 prosent rente pr. påbegynt måned av totalt utestående beløp.

4. Sikkerhet

NAS har salgspant for kjøpesummen og renter i den leverte varen etter reglene i Panteloven. NAS kan frem til levering av varen også kreve annen sikkerhet.

5. Testlån/Leie

Lånes eller leies en vare for prøve, skal varen anses som akseptert og avtale om kjøp anses for inngått hvis:
a) den lånte varen ikke er levert tilbake innen tre måneder fra leveringstidspunktet eller skriftlig melding om at varen skal hentes ikke er innkommet til NAS innen denne tid.
b) den leide varen ikke er levert tilbake innen én måned fra leieperiodens utløp eller skriftlig melding om at varen skal hentes ikke er innkommet til NAS inne denne tid.
Skal varen hentes eller har det påløpt kostnader i forbindelse med installasjon/legging, belastes kunden med kostnadene for dette, hvis annet ikke er skriftlig avtalt eller fremgår av tilbudet. Transport og tidsforbruk regnes alltid som kostnader.

6. Garanti

Garanti gitt for de enkelte varene gjelder bare for fabrikasjonsfeil. Varighet, omfang og gyldighet av garantien for den enkelte vare er betinget av og fremgår av særlig avgitt garantierklæring for den enkelte vare.

7. Mangler

NAS har plikt og rett til å utbedre mangel for egen regning. Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke uriktig anvendelse av materiellet, mangelfullt vedlikehold, forandringer foretatt uten selgerens skriftlige samtykke eller reparasjoner som kunden har utført på feilaktig måte. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse.
Selgerens ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett år fra den dag materiellet ble levert. Anvendes materiellet mer intensivt enn avtalt, forkortes denne periode i tilsvarende grad. For deler som er byttet ut eller reparert påtar selgeren seg de samme forpliktelser som gjelder for det opprinnelige materiell i en tid av ett år, dog aldri lengre enn to år fra den opprinnelige leveranse.Leveres en mangelfull vare eller tjeneste må kunden reklamere på denne innen 10 dager etter at varen er mottatt for at retten ikke skal tapes. For skjulte mangler må kunden reklameres innen 10 dager fra mangelen ble eller burde vært oppdaget av kunden.Dersom gjentatte utbedringsforsøk ikke har utbedret mangelen, kan kunden kreve prisavslag oppad begrenset til 10 % av den avtalte kjøpesum.Dersom mangelen er vesentlig kan kjøperen i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selgeren, og kan ved hevning kreve erstatning for det dokumenterte og direkte tap han har lidt, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kjøpesum.

8. Forsinkelser

NAS er ikke ansvarlig for følger av at en vare eller tjeneste er forsinket på grunn av forhold utenfor NAS kontroll.
Inntrer en slik forsinkelse, skal leveringsfristen forlenges tilsvarende, i tråd med forsinkelsens type og lengde.
Skyldes forsinkelsen forhold innenfor NAS kontroll er ansvaret begrenset til dokumentert direkte og faktisk lidt tap, oppad begrenset til 7,5% av netto ordre. Kunden taper sin rett til å fremme krav etter denne bestemmelsen såfremt han ikke har fremsatt skriftlig krav uten ugrunnet opphold, og senest innen 10 dager etter at levering skulle ha funnet sted Varer forsinkelsen mer enn 100 dager kan kjøperen i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selgeren, og kan ved hevning kreve erstatning for det dokumenterte og direkte tap han har lidt, oppad begrenset til 15 % av den avtalte kjøpesum.

9. Erstatningsbegrensning, produktansvar mv.

NAS har intet ansvar for forsinkelser eller mangler utover det som er foreskrevet i punktene 7 og 8. Dette gjelder ethvert tap forsinkelsen eller mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske indirekte eller konsekvenstap.
Samlet erstatningsansvar etter denne kontrakt, også ved hevning, skal uansett være oppad begrenset til 15% av den avtalte kjøpesum. Denne begrensning i selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.NAS har under ingen omstendigheter ansvar for direkte eller indirekte skade eller tap varene eller bruk av disse måtte påføre fast eiendom, løsøre eller personer hos kunden eller tredjemenn, dersom skaden eller tapet inntrer mens varene er i kjøperens besittelse. Kunden skal holde selgeren skadesløs i den utstrekning selgeren pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade og tap. De nevnte begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

10. Returrett

Kunden har ikke returrett for leverte varer med mindre dette er skriftlig avtalt eller fremgår eksplisitt av tilbudet, eller varen har en mangel.
Foreligger returrett skal varen returneres ubrukt, uskadet, i original emballasje, med følgeseddel og all medfølgende dokumentasjon og for øvrig med alt tilbehør slik den ble levert (heretter kalt feilfri retur).
Returgebyr beregnet av netto ordre skal belastes kunden etter disse satsene:

  1. For feilfri retur innen 14 dager fra leveringsdato: 20%
  2. For feilfri retur innen 30 dager fra leveringsdato: 30%
  3. For ikke-feilfri retur eller senere enn 30 dager: ingen plikt for NAS å ta varen i retur med mindre dette er avtalt med NAS på forhånd.

All retur skjer for kunden regning og risiko.

11. Ordrekansellering

Kansellerer kunden en ordre etter at ordrebekreftelse er mottatt, belastes kunden et kanselleringsgebyr (prosent av netto ordreverdi) etter disse satsene:
1. Frem til varen er ekspedert fra NAS s leverandør: 30%
2. Frem til varen er ekspedert fra NAS: 50%
3. Frem til varen er levert kunden: 70%

12. Valuta, avgifter mv.

Øker offentlige avgifter eller svinger valutakurser som ligger til grunn for et tilbud så mye at kostnadene for NAS øker med mer en 5% regnet fra faktureringstidspunktet kan NAS øke sine priser og et tillegg betales. Tillegget skal ikke utgjøre mer enn kostnadsøkningen.

13. Tvister. Lovvalg

Tvister i anledning av avtalen og alt som har sammenheng med den skal avgjøres av de ordinære domstoler. Norsk rett skal legges til grunn og avtalt verneting er Asker og Bærum tingrett.

Du kan finne ut når disse betingelsene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i dokumentet.

N3zones Group utvikler og eier varemerkene Renholdssoner og N3zones. Som markedsleder med over 20 års erfaring gjør vi det vi kan best; Å stoppe mest mulig smuss og fuktighet.

Alminnelige betingelser

Personvernerklæring